Selena Gomez 亲人担心被 Justin Bieber “ 洗脑”

Justin Bieber  和 Selena Gomez 感情复合之后,有报道称 Selena 已将作为其经纪人的父母解雇,这让她的亲人和朋友很惊讶。 据一名与二人相熟的知情人士称,自他们二人感情复合后她就不太稳定。还有报道称她现在离不开 Justin Bieber。 After Justin & Selena reunited, Selena has reportedly fired ...